Volume 48 - Issue 3 - 219 - 229

Disulfide-Rich Peptides in Drug Development

İlaç Geliştirmede Disülfit-Zengin Peptidler


Peptides are important biomolecules in drug development with their high specificities to their targets. Many peptide-based drug candidates have been increasingly involved in clinical and preclinical studies. Unfortunately, peptides have some disadvantages such as poor metabolic stability, poor oral bioavailability and high production costs. These problems can be overcome by modifications that have been inspired from highly stable disulfide-rich peptides already found in nature. This review describes the structure and bioactivity of disulfide-rich peptides and their development with various modifications to become candidate molecules in drug design and development studies.

Peptidler, ilaç geliştirmede hedeflerine yüksek özgüllükleri olan önemli biyomoleküllerdir. Birçok peptid-bazlı ilaç adayı, klinik ve preklinik çalışmalarda giderek daha fazla yer almaktadır. Ne yazık ki, peptidlerin zayıf metabolik stabilite, zayıf oral biyoyararlanım ve yüksek üretim maliyetleri gibi bazı dezavantajları vardır. Bu problemler, hali hazırda doğada bulunan oldukça stabil disülfit bakımından zengin peptidlerden ilham alınarak yapılan modifikasyonlar ile çözülebilir. Bu derlemede disülfit-zengin peptidlerin yapı ve biyoaktiviteleri ve ilaç tasarım ve geliştirme çalışmalarında aday moleküller haline gelmek için çeşitli modifikasyonlarla geliştirilmeleri anlatılmaktadır.Download Article in PDF (2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University